Działalność klubu jest współfinansowana z budżetu miasta rybnika

Regulamin bezpieczeństwa stadionu

REGULAMIN

DOTYCZĄCY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA NA STADIONIE MIEJSKIM W RYBNIKU

 

 1. Przebywać na stadionie oraz korzystać z urządzeń stadionowych mogą tylko osoby posiadające przy sobie ważny bilet wstępu lub karnet uprawniający do przebywania na obiekcie sportowym. Należy okazać go na żądanie służb porządkowych lub Policji.
 2. Osoby, które nie posiadają biletu wstępu lub karnetu i stwarzające ryzyko niebezpieczeństwa nie będą wpuszczane na stadion.
 3. Każdy, kto przebywa na stadionie powinien się zachować tak, aby nie szkodził i nie zagrażał innym.
 4. Widzowie powinni stosować się do zarządzeń Policji, Straży Miejskiej, Służby Porządkowej i Informacyjnej oraz do zaleceń Spikera stadionu.
 5. Ze względu bezpieczeństwa i dla zwalczania niebezpieczeństw, widzowie są zobowiązani na żądanie Policji lub Służby Porządkowej zajmować miejsca inne niż wskazane na kartach wstępu, również w innych sektorach.
 6. Wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie wolnym.
 7. Zabrania się wnoszenia na stadion następujących przedmiotów:
  • przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pociski,
  • broni wszelkiego rodzaju,
  • pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,
  • butelek (także plastikowych), kubków, dzbanów lub puszek,
  • przedmiotów o dużej objętości, jak stołki, krzesła,
  • fajerwerków i innych przedmiotów pirotechnicznych,
  • drzewców do flag i transparentów, napojów alkoholowych, zwierząt.
 8. Ponadto zakazuje się:
  • wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia, nie przeznaczone dla powszechnego użytku szczególnie fasady, płoty, mury, ogrodzenia boiska, urządzenia oświetleniowe, pomosty drzewa, maszty i wszelkiego rodzaju dachy,
  • wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów, (np. boisko, pomieszczenia wewnętrzne, pomieszczenia służbowe),
  • rzucania wszelkimi przedmiotami,
  • rozniecania ognia, zapalania fajerwerków
 9. Zabrania się sprzedawania towarów bez zezwolenia, rozdawania druków i przeprowadzania zbiórek. Osoby naruszające powyższy zakaz zostaną pouczone przez odpowiednie służby. ( Zakaz nie dotyczy zbiórek, na które zostały wydane zgody organu podatkowego)

Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na stadionie będą pociągnięte do odpowiedzialności karno-administracyjnej.

MOSiR Rybnik

REGULAMIN DEPOZYTU
ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA STADIONIE MIEJSKIM W RYBNIKU PRZY UL. GLIWICKIEJ 72

 

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Depozyt jest prowadzony przez Klub Sportowy ROW 1964 Rybnik.
 2. Regulamin dostępny jest w Depozycie oraz na stronie internetowej Klubu www.row1964rybnik.com
 3. Poprzez złożenie rzeczy w Depozycie osoba z niego korzystająca wyraża akceptację Regulaminu.
 4. Bezwzględnym warunkiem przyjęcia rzeczy do Depozytu jest posiadanie ważnego biletu lub karnetu na Mecz rozgrywany w tym samym w dniu co dzień złożenia rzeczy  do Depozytu. Obsługa Depozytu jest uprawniona do zweryfikowania ważności biletu i żądania okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 5. Przyjęcie i wydanie rzeczy z Depozytu jest bezpłatne.
 6. Depozyt jest czynny w dni rozgrywania Meczów na Stadionie w następujących godzinach: • od otwarcia bramek dla kibiców do 20. minuty po rozpoczęciu Meczu, oraz • od 75. minuty Meczu do 30 minut po zakończeniu Meczu. W pozostałym czasie Depozyt jest nieczynny.
 • 2 Przedmioty zabronione
 1. Do Depozytu nie są przyjmowane: napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, wyroby pirotechniczne, przedmioty pożarowo niebezpieczne, materiały wybuchowe, broń i inne przedmioty niebezpieczne.
 2. Do Depozytu nie są przyjmowane także: pieniądze krajowe i zagraniczne, karty bankowe (płatnicze, kredytowe, debetowe), złote monety, kruszce szlachetne i wyroby z tych kruszców oraz drogie kamienie, papiery wartościowe, biżuterie, wyroby jubilerskie oraz inne rzeczy wartościowe.
 3. Przed przyjęciem bagażu do Depozytu obsługa dokonuje przejrzenia jego zawartości w celu sprawdzenia, czy nie zawiera on przedmiotów, o których mowa w ust.1-2 powyżej.
 • 3 Przyjęcie i odbiór rzeczy
 1. Przyjęcie rzeczy do Depozytu jest potwierdzane numerem  depozytowym, który wydawany jest osobie pozostawiającej rzecz w Depozycie.
 2. Odbiór rzeczy pozostawionej w Depozycie powinien nastąpić w tym samym dniu, w którym zostały przyjęte do Depozytu.
 3. Odbiór rzeczy możliwy jest po okazaniu numeru depozytowego.
 4. W przypadku nie posiadania numerku depozytowego, wydanie rzeczy z depozytu nastąpi po identyfikacji właściciela i jego rzeczy w depozycie.
 5. Klub nie ponosi odpowiedzialności w przypadku odebrania rzeczy przez osobę nieupoważnioną na podstawie ważnego numeru depozytowego.
 6. W przypadku nie odebrania pozostawionej rzeczy w terminie do 30 dni, pozostawiona rzecz będzie oddana do Biura rzeczy znalezionych Urzędu m. Rybnika.
 7. Klub nie ponosi odpowiedzialności w przypadku ewentualnego uszkodzenia rzeczy, która nie została odebrana w terminie 30 dni po rozegranym meczu.
 8. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z właściwości rzeczy przyjętej do Depozytu.
 • 4 Postanowienia końcowe
 1. Reklamacje dotyczące niewłaściwego funkcjonowania Depozytu powinny być składane na piśmie w Siedzibie Klubu lub poprzez e-mail na adres biuro@row1964rybnik.com w terminie 7 dni od dnia złożenia rzeczy w Depozycie.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej prawidłowego dostarczenia do Klubu.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu są interpretowane zgodnie z polskim prawem.
 4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego regulaminu jest sąd powszechny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Klub Sportowy ROW 1964 Rybnik
ROW 1964 Rybnik
   ♦   
Wszelkie prawa zastrzeżone
   ♦   
Design - StelmachDesign
   ♦