Działalność klubu jest współfinansowana z budżetu miasta rybnika

Regulamin imprezy masowej

REGULAMIN

„Imprez masowych tj. meczów piłki nożnej  rozgrywanych na stadionie MOSiR w Rybniku  przy
ul. Gliwickiej 72”

 Organizatorem meczów piłki nożnej jest KS ROW 1964 Rybnik.

Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych Dz. U. Nr 62, poz 504 i zawiera on warunki uczestnictwa i zasady zachowania się osób na niej obecnych.

 1. Zarząd Klubu zastrzega sobie wyłączne prawo do wpuszczania osób na teren stadionu.
 2. Osoby uczestniczące w imprezie masowej są zobowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu imprezy masowej.
 3. Należy bezwzględnie przestrzegać poleceń wydawanych przez pracowników Służb porządkowej i informacyjnej.
 4. Służba porządkowa i informacyjna ma prawo legitymowania, przeglądania odzieży i bagażu oraz stosowania technicznych urządzeń wykrywających.
 5. Wszelkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być w stanie wolnym.
 6. Zabrania się wnoszenia na imprezę masową i posiadania przez osoby w niej uczestniczące: l broni wszelkiego rodzaju,
  • przedmiotów niebezpiecznych które mogą być użyte jako broń lub pociski,
  • materiałów wybuchowych,
  • wyrobów pirotechnicznych,
  • materiałów pożarowo niebezpiecznych,
  • napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych,
  • opakowań szklanych,
  • wprowadzania na stadion zwierząt.
 7. W czasie trwania imprezy masowej, osoby w niej uczestniczące są zobowiązanie posiadać przy sobie dokument umożliwiający stwierdzenie ich tożsamości, oraz należy zachować bilet.
 8. Wstęp na mecz piłki nożnej osoby małoletniej do lat 13 następuje wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
 9. W czasie trwania imprezy masowej, osoby w niej uczestniczące mogą przebywać tylko na miejscach siedzących.
 10. Ponadto zakazuje się:
  • wchodzenia i przechodzenia przez budowle i urządzenia przeznaczone do powszechnego użytku, urządzenia oświetleniowe, pomosty, drzewa, maszty oraz na obszary, które nie są dopuszczone dla osób postronnych np. miejsca ogrodzone, murawa boiska, scena, pomieszczenia techniczne, służbowe, garderoby itp.,
  • rzucania wszelkimi przedmiotami,
  • rozniecania ognia, zapalania środków pirotechnicznych,
  • zasłaniania twarzy lub innego maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji przez Policję, Służby porządkowe i informacyjne,
  • wywieszania flag i transparentów o treściach rasistowskich, obraźliwych lub prowokacyjnych. Powyższe dotyczy także ubioru uczestników imprezy masowej,
  • przebywania na obiekcie pod wpływem alkoholu lub środków psychotropowych,
  • używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek i obrażania innych uczestników imprezy masowej
 11. Zabrania się ponadto wnoszenia na stadion flag typu sektorówka.
 12. Zabrania się sprzedawania towarów bez zezwolenia, rozdawania druków i przeprowadzania zbiórek. Osoby naruszające powyższy zakaz zostaną pouczone przez odpowiednie służby (zakaz nie dotyczy zbiórek, na które    zostały wydane zgody organu podatkowego).
 13. Dopuszcza się na obszarze imprezy z wyłączeniem sektorów kibiców gości spożywanie zakupionych na   terenie imprezy masowej napojów alkoholowych – piwa  do 3,5%. Na meczach o podwyższonym ryzyku  obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych.
 14. Parkowanie pojazdów mechanicznych dozwolone jest w miejscach do tego wyznaczonych.
 15. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu trwającej imprezy i pociągnięte do odpowiedzialności karno – administracyjnej.
 16. Wypadki i szkody należy natychmiast zgłosić Organizatorowi imprezy.
ROW 1964 Rybnik
   ♦   
Wszelkie prawa zastrzeżone
   ♦   
Design - StelmachDesign
   ♦